ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application / Website

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างโดยละเอียด เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน M Card Application และ Website อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application / Website นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ หากข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ของทั้งสองภาษาขัดแย้งกัน ให้ถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ M Card Application / Website ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 1. นิยามศัพท์
  • 1.1 “Application” หมายถึง M Card Application ซึ่งติดตั้งบนระบบปฏิบัติการใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจพัฒนาขึ้นในอนาคตเพื่อการเข้าถึงการบริการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (mobile devices) ที่เชื่อมต่อกับWebsiteหรือระบบของบริษัทฯ
  • 1.2 “Website” หมายถึง www.mcardmall.com หรือ Website อื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.3 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดและ/หรือบริษัทในเครือ
  • 1.4 “บัตร” หมายถึง บัตร M Card ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติก และบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบและประเภทที่ออกโดยบริษัทฯ
  • 1.5 “ผู้สมัคร” หมายถึง ผู้ยื่นคำขอสมัครสมาชิกบัตรผ่าน Application หรือ Website
  • 1.6 “สมาชิกบัตร” หมายถึง สมาชิกผู้ถือบัตร M Card ที่ได้ลงทะเบียนการใช้งาน Application และ/หรือ Website
  • 1.7 “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรและไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ แต่ได้เข้าเยี่ยมชม หรือใช้งาน Application หรือ Website
  • 1.8 “พันธมิตรทางธุรกิจ” (Business Partner) หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่สร้างและประกาศแคมเปญ M Coupon โฆษณา หรือทำกิจกรรมทางการตลาดใดๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือธุรกิจของพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ ได้ยอมรับให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายผ่าน Application หรือWebsite
  • 1.9 “คะแนนสะสม (M Point)” หมายถึง คะแนนสะสมที่ได้จากการสมัครบัตร หรือ การใช้บัตรตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.10 “คะแนน” หมายถึง คะแนนประเภทอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 1.11 “รางวัล” หมายถึง สิ่งของ หรือ ส่วนลด หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจมอบให้สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกำหนดขึ้น
  • 1.12 “M Coupon” หมายถึง คูปองใช้แทนเงินสด หรือ คูปองแลกสินค้า/บริการ หรือ ส่วนลดที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งบริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเสนอมอบให้สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บริษัทฯ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจกำหนดขึ้น
 2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งาน Application และ Website
  • 2.1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ / ผู้มีสิทธิใน Application และ Website ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
  • 2.2 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า Application และ Website อยู่ภายใต้ระบบที่บริหารและจัดการโดยบุคคลอื่น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรองในเรื่องดังต่อไปนี้
   • (ก) ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ ความทันสมัย ของข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ส่งผ่าน Application หรือ Website
   • (ข) Application หรือ Website จะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจกระทบต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตรและผู้ใช้งาน
  • 2.3 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือ ใช้งาน Application หรือ Website ได้ โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้หรือที่บริษัทฯ จะได้แก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติม โดยสามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก App Store สำหรับอุปกรณ์ของ Apple หรือจาก Market (Play Store) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือจากช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตรและผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการติดตั้ง Application ลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกบัตรและผู้ใช้งาน
  • 2.4 วัตถุประสงค์การใช้งาน Application และ Website มีดังนี้
   • (ก) ยื่นคำขอสมัครบัตร
   • (ข) ตรวจสอบคะแนนสะสม (M Point)
   • (ค) ตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
   • (ง) ตรวจสอบ M Coupon และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
   • (จ) ขอรับ หรือ แลกของรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
   • (ฉ) ค้นหาชื่อ ที่ตั้งร้านค้า และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้า
   • (ช) อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นในภายหลัง
  • 2.5 การใช้งาน Application และ Website ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 2.4 ข้างต้น เท่านั้น
  • 2.6 ห้ามใช้งาน Application และ Website เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
  • 2.7 ห้ามอนุญาตให้ผู้อื่น log in เข้าใช้งาน Application และ Website ผ่านบัญชีของสมาชิกหรือผู้ใช้งาน
  • 2.8 ห้ามใช้ Application และ Website เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไม่ว่าในลักษณะใดๆ
  • 2.9 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
   • (ก) ความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบบความปลอดภัยหรือเครือข่ายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มิได้มีไว้สำหรับสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งาน การเข้าถึงเครื่อง Server หรือบัญชีที่ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง หรือการแทรกแซงระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอื่น (เช่น running a port scan)
   • (ข) การใช้งานในทางที่จะหรือกระทำการใดที่อาจหรือทำให้ หรือก่อให้เกิดการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบของ Application และ Website เป็นอย่างมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
   • (ค) การกระทำใดๆ เพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่จำกัดหรือขัดขวางการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งาน
   • (ง) ดำเนินการอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งาน Application และ Website
   • (จ) ดำเนินการในลักษณะใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือขัดขวางผู้ใช้งานรายอื่นจากการใช้งานหรือเพลิดเพลินกับการใช้งาน Application และ Website
   • (ฉ) เผยแพร่ข้อความใดๆ ในทางที่จะทำให้บุคคลอื่นเชื่อว่าหรือเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งหรือ เปิดเผยโดยความสนับสนุนหรือความยินยอมของบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
  • 2.10 การใช้งาน Application หรือ Website ในแต่ละครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ ถือว่าสมาชิกบัตรและผู้ใช้งานได้รับทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหน้าด้วย โดยตกลงปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งบริษัทฯ สามารถแก้ไขกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ด้วย
  • 2.11 ในกรณีที่มีการตั้งค่า PIN เพื่อใช้งาน Application หรือ Website ในแต่ละครั้งไม่ว่าในลักษณะใดๆ ให้ถือว่าสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานได้ตกลงและยอมรับผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในเวลาดังกล่าวโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ สมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานต้องรักษาและดูแล PIN ที่สมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานกำหนดขึ้น มิให้ผู้อื่นนำไปใช้และไม่เปิดเผย PIN ให้แก่ผู้อื่นทราบ โดยสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานต้องผูกพันในธุรกรรม หรือ รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PIN แต่เพียงผู้เดียว
  • 2.12 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ใน Application หรือ Website ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว
  • 2.13 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของสมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานที่ระบุไว้ใน Application หรือ Website ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้ Application หรือ Website (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • 2.14 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transaction) ที่ดำเนินการผ่าน Application หรือ Website มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและผูกพันสมาชิกบัตรและผู้ใช้งานตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
  • 2.15 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการรับ M Coupon / รางวัลทุกครั้งก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ เพื่อรับหรือแลกรับ M Coupon / รางวัลดังกล่าว
  • 2.16 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาทั้งหมด ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อยู่ วีดีโอ ข้อความเสียง ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกที่แสดงอยู่บน Application หรือ Website นั้น สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานยอมรับว่าความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จัดหาหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องของเนื้อหาเช่นว่านั้น
  • 2.17 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ อาจระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Application หรือ Website ได้โดยไม่ต้องประกาศ หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 2.18 พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในการโฆษณาแคมเปญ M Coupon ของรางวัล และ/หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงดำเนินการเพื่อให้การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่สมาชิกบัตรหรือผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดได้รับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์เช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
 3. การสมัครบัตร
  • 3.1 ผู้สมัครมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ออกบัตรสมาชิก M Card ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือบัตรเสมือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรที่สูญหายหรือเสียหายให้แก่ผู้สมัคร
  • 3.2 ผู้สมัครขอรับรองว่ามีอายุครบ 12 ปี (สิบสอง) บริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำขอสมัครสมาชิกบัตร
  • 3.3 ผู้สมัครตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรที่ใช้บังคับ ณ ขณะยื่นคำขอสมัครบัตรในทุกช่องทางและให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในภายหน้า
  • 3.4 ผู้สมัครขอรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ผู้สมัครได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในคำขอสมัครบัตรใน Application หรือ Website ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลของผู้สมัครและถูกต้องครบถ้วน โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ส่วนตัวยังใช้งานอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอสมัครบัตร
  • 3.5 ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้สมัครที่ระบุไว้ใน Application หรือ Website ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่เกิดจากการใช้ Application หรือ Website ดังกล่าว (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และตกลงให้ถือว่าคู่ฉบับ ภาพถ่าย โทรสาร หรือสำเนาที่ทำขึ้นจากจากคำขอสมัครสมาชิกบัตรไม่ว่าจะถูกบันทึกหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ เป็นหลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิกบัตร M Card รวมทั้งการตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • 3.6 ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ เปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามข้อ 3.5 กับบุคคลอื่นได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  • 3.7 ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาออกบัตรหรือการยกเลิกบัตรเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุผลของการไม่อนุมัติหรือยกเลิกดังกล่าว
  • 3.8 ในกรณีที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ นั้น ผู้สมัครบัตรใหม่ หมายถึง ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นครั้งแรกและไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรมาก่อน หรือผู้ที่เคยแจ้งยกเลิกบัตร หรือ บัตรถูกยกเลิกโดยบริษัทฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 (หก) เดือน และไม่รวมถึงกรณีการออกบัตรทดแทนเนื่องจากบัตรสูญหายหรือเสียหาย
  • 3.9 การสมัครบัตรผ่าน Application / Website ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัคร เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการทำบัตรจำนวน 50 บาท กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุดหรือ เปลี่ยนชื่อ-สกุล
 4. การลงทะเบียนใช้งาน และการยกเลิกการใช้งานของสมาชิกบัตร
  • 4.1 สมาชิกบัตรสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Application หรือ Website ในการตรวจสอบคะแนน หรือ แลกรับของรางวัล หรือ M Coupon หรือ ใช้บริการบางประเภทสำหรับสมาชิกบัตรตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
  • 4.2 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานต้องดำเนินการโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล์ส่วนตัวที่ยังใช้งานอยู่ในขณะที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถส่ง One-Time-Password (OTP) ยืนยันตัวบุคคลไปยังสมาชิกบัตรได้ ในกรณีที่สมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางและเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ของผู้อื่น บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 4.3 สมาชิกบัตรรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและครบถ้วน สมาชิกบัตรมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลสมาชิกได้อย่างถูกต้อง
  • 4.4 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ สามารถปฎิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกบัญชีของสมาชิกบัตรหรือยกเลิกการใช้งานของสมาชิกบัตรได้โดยถือเป็นดุลพินิจและสิทธิของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเหตุของการปฎิเสธหรือยกเลิกดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีดังกล่าวบรรดาคะแนนที่ได้รับหรือสะสมไว้ของสมาชิกบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่สมาชิกบัตรไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 5. รางวัล สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการใช้บัตรของสมาชิกบัตร
  • 5.1 สมาชิกบัตรสามารถใช้บัตรในการสะสมคะแนน (M Point) ซึ่งจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่ห้างสรรพสินค้าของบริษัทฯ และร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 5.2 ทุกครั้งก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการ สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตร หรือแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ โดยจะได้รับคะแนนสะสม (M Point) 1 (หนึ่ง) คะแนนจากยอดซื้อทุก 25 (ยี่สิบห้า) บาท จากทุกแผนกในดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยกเว้นแผนกเพาเวอร์มอลล์จะได้รับคะแนนสะสม (M Point) 1 (หนึ่ง) คะแนนจากยอดซื้อทุก 50 (ห้าสิบ) บาท
  • 5.3 กรุณาตรวจสอบชื่อและคะแนนสะสม (M Point) ในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปรับเพิ่มคะแนนสะสม (M Point) ให้ในกรณีที่สมาชิกไม่แสดงบัตรหรือแจ้งหมายเลขสมาชิกก่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการเพื่อรับคะแนนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 5.2 ข้างต้น
  • 5.4 เมื่อสะสมคะแนน (M Point) ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกบัตรมีสิทธิแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เช่น สินค้าแลกฟรีพิเศษเฉพาะสมาชิก หรือ สินค้าราคาสมาชิก หรือ คูปองส่วนลดเงินสดที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดจับจ่ายซื้อสินค้าได้ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน และร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ
  • 5.5 วิธีแลกคะแนนสะสม (M Point) สมาชิกบัตรต้องแสดงบัตร M Card พร้อมบัตรประชาชน โดยสามารถแลกคะแนนได้ที่เคาน์เตอร์ M Card หรือ แลกคะแนนออนไลน์ผ่าน Application หรือ Website หรือ แลกผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ
  • 5.6 สมาชิกบัตรจะได้รับส่วนลด 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของค่าบัตรเข้าสวนน้ำที่ห้างสรรพสินค้าในเครือบริษัทฯ จากราคาปกติ (จำนวน 2 ท่าน / บัตร /วัน)
  • 5.7 คะแนนสะสม (M Point) ที่แสดงในการตรวจสอบคะแนนของสมาชิกจะเป็นคะแนนสะสม (M Point) ล่าสุดของเมื่อวานนี้ คะแนนสะสม (M Point) จากการซื้อในวันที่ตรวจสอบนี้จะนำไปประมวลผลและแสดงในวันถัดไป
  • 5.8 ในการแลกคะแนนสะสม (M Point) ระบบจะทำการประมวลผลหักลบคะแนนออกจากยอดคงเหลือทันที
  • 5.9 คะแนนสะสม (M Point) ที่ทำการแลกไปแล้วในวันใดๆ จะหักลบในระบบโดยวิธี “เข้าก่อนออกก่อน” (First in, First out)
  • 5.10 คะแนนสะสม (M Point) แต่ละคะแนนมีอายุ2 (สอง) ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
  • 5.11 ในกรณีที่บัตรถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ คะแนนสะสม (M Point) จะสิ้นผลโดยอัตโนมัติและไม่มีสิทธินำคะแนนสะสม (M Point) มาแลกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ใดๆ ยกเว้นกรณีบัตรสูญหายหรือเสียหายและได้แจ้งขอบัตรใหม่ทดแทน โดยคะแนนสะสม (M Point) จะโอนเข้าบัตรใหม่ของสมาชิกบัตรในวันถัดไป
  • 5.12 กรณีบัตรสูญหาย สมาชิกบัตรสามารถขอออกบัตรใหม่ได้ฟรี 1 (หนึ่ง) ครั้งต่อปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมนำส่งสำเนาใบแจ้งความเอกสารหาย (ปกติเสียค่าทำบัตรใหม่ 50 (ห้าสิบ) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) บัตร) โดยติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ M Card ของบริษัทฯ ได้ทุกสาขา
  • 5.13 บัตร M Card เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากพบบัตรที่สูญหาย กรุณาติดต่อ หรือ ส่งคืนที่เคาน์เตอร์ M Card ของบริษัทฯ ได้ทุกสาขา
  • 5.14 ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตร รวมถึงเงื่อนไขการใช้บัตร และของกำนัลที่จัดให้แลกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 5.15 ในกรณีที่สมาชิกบัตรคืนสินค้า หรือ บริการใดๆ ที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตร M Card แล้ว สมาชิกบัตรตกลงให้บริษัทฯ ยกเลิกและเรียกคืนคะแนนสะสม (M Point) ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการซื้อสินค้า / บริการนั้นๆ และตกลงยินยอมคืนของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสม (M Point) ดังกล่าวไปแล้ว หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • 5.16 สมาชิกบัตรมีหน้าที่ในการเก็บรักษาบัตรและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ รวมทั้งมีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีในกรณีที่บัตรสูญหายพร้อมนำส่งสำเนาใบแจ้งความเอกสารหาย หรือ แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกบัตร และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลอื่นนำบัตรที่สูญหายมาใช้โดยที่สมาชิกบัตรไม่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หรือ การเสื่อมเสียซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในบัตร
  • 5.17 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิในการตรวจสอบและปรับคะแนนสะสม (M Point) ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 (หก) เดือนนับจากวันที่เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสม (M Point) จากการใช้บัตร และการตัดสินและดุลพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สุด
  • 5.18 สมาชิกบัตรตกลงและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิพิจารณายกเลิกบัตรในกรณีที่บัตรไม่มีการใช้บัตรเพื่อสะสมคะแนน (M Point) เป็นเวลา 3 (สาม) ปี นับจากวันที่สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประมวลผลยอดใช้จ่ายทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 6. ส่วนของผู้ใช้งาน
  • 6.1 ผู้ใช้งาน สามารถเข้าชม Application หรือ Website และใช้บริการบางประเภทได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ต้องลงทะเบียนการใช้งาน
  • 6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 6.3 ผู้ใช้งานตกลงว่าคะแนนที่สะสมจากการใช้งาน Application หรือ Website มีไว้เพื่อการแลกรับสิทธิประโยชน์ เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ และคะแนนที่สะสมจะสิ้นผลโดยอัตโนมัติเมื่อการใช้งานของผู้ใช้งานถูกยกเลิกตามข้อ 6.2
 7. เงื่อนไขการรับรางวัล / M Coupon
  • 7.1 พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ จะมอบรางวัล หรือ M Coupon โดยประกาศแคมเปญและเงื่อนไขการได้รับรางวัล หรือ M Coupon บน Application และ/หรือ Website เพื่อให้สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานแสดงความประสงค์ขอรับรางวัล หรือ M Coupon ทั้งนี้โดยเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะที่พันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย หรือ บริษัทฯ กำหนดเพื่อการมอบรางวัล หรือ M Coupon นั้นๆ
  • 7.2 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการได้รับรางวัล หรือ M Coupon ที่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของการรับรางวัล หรือ M Coupon ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • 7.3 การรับรางวัล หรือ M Coupon เป็นธุรกรรมโดยตรงระหว่างสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานและพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งดำเนินการผ่านWebsite หรือ Application และเมื่อสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานส่งคำขอรับรางวัล หรือ M Coupon แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และในกรณีที่ใช้คะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนนเพื่อแลกรับรางวัล หรือ M Coupon จะไม่มีการคืนคะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 7.4 รางวัลจะถูกจัดส่งไปยังชื่อและที่อยู่ของสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานในประเทศไทยตามที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการขอรับ หรือ แลกรับรางวัล ทั้งนี้ หากบริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดส่งรางวัลที่พันธมิตรทางธุรกิจเสนอให้ นั้น การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจกับสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานแต่อย่างใด โดยพันธมิตรทางธุรกิจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานหากเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างการขนส่ง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 7.5 ในกรณีที่ไม่ได้รับรางวัล หรือ M Coupon ที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดส่งให้ สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานต้องติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เสนอให้รางวัล หรือ M Coupon โดยตรง และหากมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว พันธมิตรทางธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • 7.6 M Coupon จะถูกจัดส่งไปยังบัญชีของสมาชิกบัตร หรือ ผู้ใช้งานหรือสามารถดาวน์โหลดได้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ กำหนด
  • 7.7 ในกรณีที่สมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับหรือแลกรับรางวัลทันที ณ จุดที่กำหนด (On-Spot Redemption) เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร จุดขายหรือสถานที่ที่พันธมิตรทางธุรกิจกำหนด สมาชิกบัตรและ/หรือผู้ใช้งานต้องตรวจสอบ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดรับของรางวัลดังกล่าว
  • 7.8 พันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ สินค้าตัวอย่าง หรือสิ่งของที่พันธมิตรทางธุรกิจจัดส่งให้กับผู้ใช้งานมีความชำรุดบกพร่อง หรือ แตกต่างจากที่ปรากฏในแคมเปญ หรือ M Coupon
  • 7.9 บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดชอบใดๆ ในการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะใดๆ ของรางวัลที่มอบผ่านการใช้งาน Application หรือ Website
  • 7.10 สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานรับทราบและตกลงรับผิดชอบชำระภาษีที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการรับรางวัล หรือ M Coupon เช่น ภาษี ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
  • 7.11 ในการรับ หรือ แลกรับรางวัล หรือ M Couponและการจัดส่งรางวัลในแคมเปญใดๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม หากข้อตกลงและและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ให้สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติมนั้นไม่มีผลใดๆ ต่อการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดนี้
  • 7.12 เมื่อสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานส่งคำขอแลกรับรางวัล หรือ M Coupon แล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบว่าสมาชิกบัตร และ/หรือ ผู้ใช้งานมีคะแนนเพียงพอที่จะขอแลกรับรางวัล หรือ M Coupon ดังกล่าวหรือไม่ ในกรณีที่การแลกรับรางวัล หรือ M Coupon ได้รับการยืนยันจากระบบ ระบบจะจัดส่งคำยืนยันการแลกรับรางวัล หรือ M Coupon ไปให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ บริษัทฯ เพื่อทำการจัดส่งรางวัล หรือ M Coupon ตามขั้นตอนต่อไป
  • 7.13 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนสะสม (M Point) หรือคะแนน (ไม่ว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงจากจำนวนคะแนนที่มีการประกาศในครั้งแรก) สำหรับแต่ละรางวัล หรือ M Couponไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เนื้อหาที่อยู่ใน Application และ Website รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ กราฟ วีดีโอ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่น ๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สมาชิกบัตรและผู้ใช้งานไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามเข้าถึง source code ของ Application หรือ Website หรือมีส่วนร่วมในการโอนหรือขาย ให้เช่าซื้อหรือเช่า หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
 9. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 10. บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับ การรวบรวมเก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาชิกบัตร M Card ที่ได้ลงทะเบียนการใช้งาน Application และ/หรือ Website และผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตรและไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ สกุล อายุ เพศ สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) เป็นต้น

  • 9.1 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิกที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรือเพื่อการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกบัตร ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตรไปใช้ โดยมิชอบ
  • 9.2 บริษัทมีการจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • 9.3 สมาชิกบัตร มีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้ โดยบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของสมาชิกบัตรรายนั้น ๆ
  • 9.4 ความถูกต้องของข้อมูล ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะมีการดำเนินการเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร มีความถูกต้องและมีการจัดเก็บในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ
  • 9.5 การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตรให้ปลอดภัย โดยป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิสามารถเข้าถึงหรือนำข้อมูลไปใช้
  • 9.6 การเปิดเผยในกรณีมีความจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการ ฝ่าฝืนกฎหมาย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า อาจมีการฉ้อโกงหลอกลวง กรณีการฟอกเงิน กรณี ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ หรือกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น การใช้ข้อมูลของสมาชิกบัตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ เป็นการดำเนินการโดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น และหากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบฯ บริษัทจะให้มีการควบคุมให้บุคคลภายนอกเหล่านั้น ทำการเก็บรักษาและใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น และดำเนินการให้บุคคลภายนอกปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข แห่งความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตรอย่างเคร่งครัด
  • 9.7 ระบบรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกบัตร เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตรอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย การเข้าถึง การทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร โดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกบัตร จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ
  • 9.8 การเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น สมาชิกบัตรสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อการสืบค้นข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทฯ หากไม่ทำการลงทะเบียนไว้หรือไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ (Software) ในการรวบรวมข้อมูลการสืบค้นเว็บไซต์ หรือใช้บริการ แอพพลิเคชั่นเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และปรับปรุงเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นในการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวมดังกล่าว ได้แก่ ประเภทของการสืบค้นข้อมูลที่ได้ รับความสนใจสูงสุด วัน/เวลาและระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการแอพพลิเคชั่น การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ เป็นต้น
  • 9.9 การใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ทั้งประเภท Access Permission บนแอพพลิเคชั่น เป็นการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ บน Smart Devices ของสมาชิกบัตร อาทิ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ข้อมูลการล็อกอินเข้าระบบ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภท เบราว์เซอร์ (Browser), การจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username-Password), การแจ้งเตือนลูกค้า (Notification), ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (Location Information), การขอใช้งานกล้องโทรศัพท์, การขอเข้าใช้งานอัลบั้มรูป, ข้อมูลของอุปกรณ์ (Device Information), การขอใช้งานฟังก์ชั่นการโทรออกของโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงพฤติกรรมของสมาชิกบัตร และ/หรือผู้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน รูปแบบการเข้าเยี่ยมชม หรือข้อมูลสถิติการใช้งานต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยทำให้บริษัทสามารถเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มในการใช้บริการต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ รวมทั้งนำเสนอสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเพิ่มเติมและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกบัตรได้
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย